CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP LIÊN VÙNG NGA VIỆT
Ngày 7 – 9 tháng 12 năm 2022