Investment promotion agency of the Sverdlovsk region

Establishing and building trade and economic relations with other countries. Promoting the investment potential of the Sverdlovsk region, attracting investments to the region, implementation and development of investment projects in the field of industrial cooperation.

Thiết lập và xây dựng quan hệ thương mại và kinh tế với các nước khác. Phát huy tiềm năng đầu tư của vùng Sverdlovsk, thu hút đầu tư vào vùng, triển khai và phát triển các dự án đầu tư trong lĩnh vực hợp tác công nghiệp.


Telephone: +7 (343) 311 52 80

WEB: Invest-in-ural.ru

E-mail: tkn@ai-so.ru

Address: Russia, Ekaterinburg, st. Boris Yeltsin 3, office 517